циклова комісія економічних дисциплін

Шекмар Надія
Андріївна

к. е. н., доцент, «Спеціаліст вищої категорії» завідувач економічним відділенням

Цапар Олександр
Олександрович

«Спеціаліст вищої категорії» голова циклової комісії

Гуменюк Михайло
Михайлович

«Спеціаліст вищої категорії» завідувач заочним відділенням

Кошеля Діна
Іванівна

«Спеціаліст вищої категорії»

Лізанець Мар’яна
Василівна

к.е.н. «Спеціаліст вищої категорії»

Куля Євгенія
Василівна

«Спеціаліст вищої категорії»

Цанько Ольга
Іванівна

«Спеціаліст І категорії»

Ердейльї Ольга
Петрівна

«Спеціаліст»

Попович Ольга
Михайлівна

«Спеціаліст вищої категорії»

Селяник Ганна
Михайлівна

«Спеціаліст вищої категорії»

Про циклову комісію

 Циклова комісія економічних дисциплін  створена  1967 році забезпечує викладання 40 навчальних предметів на всіх спеціальностях і спеціалізаціях  коледжу. 

В комісії працюють  висококваліфіковані викладачі, серед яких один доцент, один кандидат економічних наук, сім магістрів, три спеціалісти, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у  нових економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики.

Досягнення цієї мети циклова комісія  здійснює таким шляхом:

 –  впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;

 –  вдосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;

 –  вдосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів: „Планування та організації діяльності підприємства”, „Бухгалтерського обліку і фінансів”, „Економіки”  та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

 –  удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 

Методична робота викладачів циклової комісії економічних  дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу  роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється  проблема, над якою комісія працює протягом року. 

Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін  економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

 Найбільш значущими для пізнавальної діяльності є інтелектуальні вміння, розвиток  яких дозволяє студенту не тільки відтворювати зміст вивченого матеріалу,  але й міркувати самостійно, усвідомлюючи проблеми і зумовленість явищ,  встановлюючи закономірності і логічні зв’язки у вивченому матеріалі, що  відображається в умінні розв’язувати дослідницькі задачі. 

 Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної  підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити  дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі.  Пошукова робота передбачає  вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів. 

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі. 

За  роки    існування  викладачами   підготовлено близько 2000 фахівців.