циклова комісія комп'ютерних дисциплін

Кеменяш Іван
Михайлович

завідувач відділенням, спеціаліст вищої категорії

Щерб'юк Ігор
Федорович

К.Т.Н, голова циклової комісії, викладач методист

Дядюша Олександр
Петрович

 спеціаліст вищої категорії

Сорокопуд Андрій
Михайлович

 спеціаліст вищої категорії

Міцода Мирон
Миронович

 спеціаліст I категорії

Дідренцел Олександр
Олександрович

 спеціаліст вищої категорії

Про циклову комісію

Підготовка спеціалістів за кваліфікацією “Технік-програміст” для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп’ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і  призначається для роботи на підприємствах,  у  науково-дослідних інститутах і лабораторіях, на кафедрах вузів,  обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності.

На сьогодні коледж за даною спеціальністю підготувавав понад  600 спеціалістів. Значна частина з  них продовжує удосконалювати свій освітній рівень.

Підготовку  фахівців за даною спеціальністю розпочато у 2001 році. Для навчання майбутніх молодших спеціалістів з  комп’ютерної інженерії у  коледжі  створено належну  матеріальну  базу,  є досвідчені  педагогічні  кадри.

Викладацький склад випускової циклової комісії комп’ютерних дисциплін складається із  7 кваліфікованих викладачів. Серед них один к.т.н., ст. викладачі вищої категорії, а також викладачі  І і  ІІ категорії. Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

За короткий час організовано 6 комп’ютерних класів, які оснащені комп’ютерами нового покоління, навчально-обчислювальний центр, лабораторії комп’ютерної електроніки,  інформатики та ЕОМ, програмування та алгоритмічних мов, мікропроцесорної техніки, мікросхемотехніки,  комп’ютерних систем і  мереж.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” у коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних програм,освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних та робочих планів і програм дисциплін відповідно до навчального плану.

Освітньо-професійна програма передбачає відповідні цикли підготовки, нормативний перелік дисциплін, кількість навчальних годин і кредитів за весь термін навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу  відображає цілі  освітньої та професійної підготовки, визначає місце фахівців у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності  випускників коледжу  зі  спеціальностей, державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула освітньо-кваліфікаційний рівень відповідного спрямування.

На основі діючих освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, галузевих стандартів вищої освіти розроблені навчальні плани відповідних спеціальностей, що погоджені Науково-методичною комісією відповідного напряму підготовки, Науково-методичним центром вищої освіти та затверджені Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Навчальний план даної спеціальності дає можливість продовжити навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в Національному  університеті  харчових технологій, що сприяє безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.